Επιμέλεια άρθρου: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης

Ελέγχουμε την παραγωγή και την εμπορία κηπευτικών, δενδρωδών και καλλωπιστικών φυτών

Μια από τις βασικές αρμοδιότητες του Τμήματός μας είναι ο έλεγχος του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Ως φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό εννοούνται οι σπόροι, τα μέρη φυτών και κάθε υλικό φυτών που προορίζεται για τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή φυτών. Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, το πολλαπλασιαστικό υλικό των σπόρων και το πολλαπλασιαστικό υλικό των υπόλοιπων φυτικών μερών/φυτών, αποτελούν ξεχωριστά αντικείμενα στο Τμήμα μας και παρουσιάζονται αντίστοιχα ως Έλεγχος Σπόρων (Έλεγχος σποροπαραγωγής) και Έλεγχος Φυτών (Έλεγχος φυτωρίων).

Στον έλεγχο των φυτών περιλαμβάνονται ο έλεγχος των δενδρωδών, των κηπευτικών, των καλλωπιστικών φυτών και της αμπέλου, ενώ με τον όρο ''φυτά'' εννοούνται όλα τα καλλιεργούμενα φυτικά είδη και τα μέρη αυτών που προορίζονται για αναπαραγωγή.

Σε ό,τι αφορά τα καλλωπιστικά φυτά, αυτά μπορούν να παραχθούν και από πλήρη φυτά (ΚΥΑ 387966 / ΦΕΚ 2246 Β’ 30-12-1999). Στην περίπτωση αυτή, τα πλήρη αυτά φυτά αποτελούν πολλαπλασιαστικό υλικό μόνο εφόσον τα παραγόμενα καλλωπιστικά φυτά προορίζονται για περαιτέρω εμπορία. 

Παραγωγή φυτών

Τα φυτά που παράγονται στην περιοχή ευθύνης μας, είναι κυρίως δενδρώδη, κηπευτικά και καλλωπιστικά.

Η παραγωγή των φυτών μπορεί να γίνει με πολλαπλασιαστικό υλικό σπόρων (εγγενής πολλαπλασιασμός) ή άλλων φυτικών μερών (αγενής πολλαπλασιασμός).

Σε κάθε περίπτωση το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει φυτά θα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

Μία από αυτές είναι η ύπαρξη γεωτεχνικού επιστήμονα, ο οποίος/η οποία έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κατάλληλων γεωργικών πρακτικών και καλλιεργητικών φροντίδων που απαιτούνται, ώστε να παραχθούν φυτά που θα αποτελούν υγιές και εύρωστο πολλαπλασιαστικό υλικό.

Το Τμήμα μας ελέγχει όλα τα στάδια της παραγωγής: από το αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό (‘’πρώτη ύλη’’) μέχρι και το παραγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό (τελικό φυτό) που διατίθεται στην αγορά. Οι έλεγχοί μας αφορούν:

 • την τήρηση των προϋποθέσεων νόμιμης δραστηριότητας
 • τον έλεγχο των βιβλίων παραγωγής και εμπορίας
 • τον έλεγχο του χρησιμοποιούμενου πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, εμβόλια, υποκείμενα, μητρικές φυτείες)
 • τον έλεγχο του εδάφους ή/και του εδαφικού υποστρώματος
 • τον έλεγχο του νερού άρδευσης
 • τον έλεγχο φυτοϋγείας

και διενεργούνται σε όλους τους χώρους παραγωγής (φυτώρια, θερμοκήπια, αγροκτήματα, μητρικές φυτείες).

Εμπορία φυτών

Ως εμπορία ορίζεται η πώληση, η παράδοση, η διατήρηση προς διάθεση, η διατήρηση αποθεμάτων και η έκθεση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού προς πώληση και γενικά η προμήθεια ή μεταβίβαση σπόρων σε τρίτους, δωρεάν ή με αντάλλαγμα, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση (άρθρο 2, ΚΥΑ 236989 ΦΕΚ 705 Β’ 4-6-2003).

Πραγματοποιείται από φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εμπορευθεί το πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγει, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις με τις οποίες το παράγει (άδεια φυτωριακής επιχείρησης τύπου Α’ ή Β’), χωρίς να απαιτείται αναγγελία έναρξης ξεχωριστής δραστηριότητας. Για να εμπορευθεί όμως πολλαπλασιαστικό υλικό που δεν παράγει το ίδιο, απαιτείται αναγγελία έναρξης διαφορετικής δραστηριότητας και υπό διαφορετικές προϋποθέσεις, ανάλογα με το αν απευθύνεται μόνο στον τελικό καταναλωτή/καταναλώτρια (άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β’) ή αναπτύσσει και χονδρική εμπορική δραστηριότητα εντός ή εκτός της χώρας (άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α’).

Με τον όρο ‘’εμπορία’’ στο Τμήμα μας εννοούμε την εγχώρια εμπορία, διαχωρίζοντάς την από την εισαγωγή και την ενδοκοινοτική διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού, λόγω της διαφορετικής διαδικασίας ελέγχου.

Εγχώρια εμπορία φυτών

Ο έλεγχος της εγχώριας εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού πραγματοποιείται σε όλους τους χώρους εμπορίας (φυτώρια, καταστήματα, αποθήκες, λαϊκές αγορές και άλλα υπαίθρια σημεία πώλησης (πλανόδιοι πωλητές)) και αφορά:

 • την τήρηση των προϋποθέσεων νόμιμης δραστηριότητας
 • τον έλεγχο του βιβλίου εμπορίας
 • τον έλεγχο των τιμολογίων
 • τον έλεγχο της ποικιλιακής ταυτότητας
 • τον έλεγχο φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου (στα είδη που απαιτείται)
 • τον έλεγχο των στοιχείων του προμηθευτή

Εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση φυτών

(σπόροι, , μοσχεύματα άριζα – έρριζα, κόνδυλοι)
 
Α. Από επιχειρήσεις με άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού

Επιτρέπεται η ενδοκοινοτική απόκτηση και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού που:

 • είναι εγγεγραμμένο στους Εθνικούς Καταλόγους της Χώρας μας ή στους Κοινούς Καταλόγους των Ευρωπαϊκών Χωρών.
 • δεν είναι εγγεγραμμένο στους παραπάνω καταλόγους αλλά η εμπορία τους ρυθμίζεται από κοινούς κανόνες σε κοινοτικό επίπεδο.

Επιτρέπεται η εισαγωγή και εμπορία από Τρίτες Χώρες, πολλαπλασιαστικού υλικού που:

 • είναι εγγεγραμμένο στους Εθνικούς Καταλόγους της Χώρας μας ή στους Κοινούς Καταλόγους των Ευρωπαϊκών Χωρών.
 • δεν είναι εγγεγραμμένο στους παραπάνω καταλόγους αλλά η εμπορία τους ρυθμίζεται από ειδικές ανά Τρίτη Χώρα διατάξεις με την προϋπόθεση ότι έχουν χορηγηθεί στις χώρες αυτές οι σχετικές ισοδυναμίες, με Κοινοτικές αποφάσεις.

Για περιπτώσεις εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού που δεν εμπίπτει στις παραπάνω παραγράφους απαιτείται άδεια έγκρισης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Β. Από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) μπορεί να αποκτήσει από άλλα κράτη – μέλη πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτών, αποκλειστικά και μόνο:

 • για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων
 • με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και όχι την εμπορία.

Για κάποια φυτικά είδη και τις ποικιλίες τους, για την ενδοκοινοτική απόκτησή τους, απαιτείται η έγκριση της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών του ΥΠΑΑΤ, κατόπιν αίτησής της σε αυτήν.

Επίσης, μπορεί να εισάγει πολύ συγκεκριμένες ποσότητες πολλαπλασιαστικού υλικού από Τρίτες Χώρες, έπειτα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, αποκλειστικά και μόνο για:
 • πειραματισμό
 • εκθέσεις
 • ανάπλαση του περιβάλλοντος

Η άφιξη οποιουδήποτε πολλαπλασιαστικού υλικού, είτε ενδοκοινοτικά είτε από Τρίτη Χώρα, δηλώνεται υποχρεωτικά στην υπηρεσία μας με μία από τις παρακάτω αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις:

YD Fysika prosopa
YD Sporon sporas  
YD Dendrodon
YD TAAE elegxou

Έντυπα αιτήσεων για έγκριση ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/polylikomenu.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και την ενδοκοινοτική απόκτηση φυτών, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπάλληλο, Βασιλική Ζαρμακούπη.
Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις παραγωγής και εμπορίας (άδειες επιχειρήσεων), μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπάλληλο, Μαρία Κογιομτζή.
Αρμόδιος υπάλληλος για τον έλεγχο της παραγωγής φυτών είναι ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης.

Έλεγχοι επιχειρήσεων

Υπεραξία στην αγροτική παραγωγή

Υπεραξία στην αγροτική παραγωγή

2019-11-28

Συνεργαζόμενοι φορείς

Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα:

Είπατε για μας

Παναγιώτα Χατζηπαντελή

Παναγιώτα Χατζηπαντελή

Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΑΑΤ

"Σας συγχαίρω για την κίνησή σας αυτή και σας εύχομαι κάθε επιτυχία!"

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Η ιστορία μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επώνυμα ή ανώνυμα!

Στείλτε μας σχόλια, παρατηρήσεις και καταγγελίες
ή απλά.. πείτε κάτι για μας!
Επιλέξτε αρχεία για επισύναψη
Size limit for each file is 100 MB

  evaluation button gold site

  phone PNG48955 1

        25510 28481 

  clock

     Δευτέρα - Παρασκευή

        07:00 - 15:00

  2020-2021 © TAAE Ν. ΕΒΡΟΥ. All rights reserved

  Web design: ΤΑΑΕ Ν. ΕΒΡΟΥ